Alfou a omegou veškeré zemědělské činnosti, která posléze přinese kvalitní úrodu, je půda. Ta musí být v nejlepší kondici, protože jedině ve zdravé zemině můžeme pěstovat zdravé potraviny. Musí být dobře prohnojená, živá, plná žížal a přirozených mikroorganismů, které jednoduše a efektivně vytvářejí humus. Dobrá struktura půdy je navíc výhodná i z hlediska zasakování vody a jejího uvolňování v případě sucha. Dá se zároveň snadněji obdělávat a rostliny s bohatým kořenovým systémem, typické pro ekologické zemědělství, mohou lépe čerpat živiny i vláhu. To vše společně přispívá k lepší odolnosti proti erozi, ať už vodní, či větrné, i ke zlepšení klimatu v krajině. Právě péče o půdu a její trvalé zúrodňování jsou podstatou ekologického způsobu hospodaření.

Zdroj: Youtube

Bio a půdní úrodnost

Úrodnost půdy je v ekologickém zemědělství založena výhradně na biologických procesech a měla by zajistit pěstovaným rostlinám co nejlepší podmínky pro růst a vývoj. Hnojení se provádí přirozeně – pomocí hnoje hospodářských zvířat, kompostu či zeleným hnojením. Při pěstování plodin v biokvalitě se navíc nepoužívají žádné pesticidy ani průmyslová hnojiva, která by následně zasahovala do potravních řetězců.

Hospodaření v souladu s přírodou není jen otázkou povrchu, ale jde i do hloubky půdy. Proto se pěstují plodiny s bohatým kořenovým systémem, například jetelotrávy nebo vojtěšky, jež zajišťují mimo jiné také výživu půdy, nikoli pouze pěstovaných rostlin. Díky dobře vyvinutému kořenovému systému se navíc soli anorganických kyselin nevyplavují do podzemních vod, ale zůstávají k „dispozici“ rostlinám v ornici.

Důraz na rozmanitost a pestrost

Ekologická pole v krajině jednoduše poznáte podle různorodosti plodin, které se vzájemně dobře doplňují. Jejich pravidelným střídáním, vhodnou volbou a sousedstvím druhů nebo i mechanickým ničením (např. pletím) farmáři zamezují přebujení plevelu. Pestrý a vyvážený osevní postup a návrat maximálního množství organické hmoty zpět do půdy rovněž zajišťují, že na poli najdeme i nepřeberné množství nejrůznějšího hmyzu, brouků a motýlů.

Hospodaření v souladu s principy ekologického zemědělství zkrátka napomáhá k zachování půdní hodnoty jak pro nás, tak i budoucí generace. Nákup lokálních biopotravin je pak jednoduše tím nejlepším způsobem, jak zemědělcům za jejich neúnavnou a pečlivou práci poděkovat, a podpořit tak systém hospodaření, který jen nebere, ale i vrací – život do půdy i naší krajiny.

Láska k půdě, rostlinám, ke zvířatům

Ekologičtí hospodáři neúnavně pečují nejen o okolní krajinu, s láskou se starají také o dobytek, který můžete potkat na zelených pastvinách právě blízko ekofarmy. Zvířata prožijí pohodový život v nejpřirozenějších podmínkách ve stádu. Je k nim přistupováno s respektem a úctou. Nebývají vystavena zbytečnému stresu, a to ani před samotnou porážkou, která bývá nanejvýš šetrná.

Co je bio?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem zaručeným státem. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak jí pomáhá a uchovává pro příští generace. Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, jež smějí používat pouze producenti, kteří dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec, od prvovýroby až po distribuci, kompletní speciální kontrolou.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

Národní značení

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem Produkt ekologického zemědělství, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Jaká organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

Evropské značení

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“ nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyrobeny všechny použité suroviny.

Zdroj: časopis Gurmet, myjsmebio,

Související články